Info Nota vrijwilligers

INFORMATIE-NOTA

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger

  1. Organisatie
Naam De Dappere Vriend VZW
Adres Krakelaarsveld 67,  2200 Herentals
Tel.nr 014-727546
e-mail bestuur@dedapperevriend.be
Sociale doelstelling De vereniging heeft tot doel hondenliefhebbers nader tot elkaar te brengen en de bevordering van de hondensport in het algemeen. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettelijke weg, onder andere door het houden van vergaderingen, africhting en het steunen en organiseren van wedstrijden en tentoonstellingen. Zij zal alle beschikbare middelen aanwenden ter bevorde­ring van het fokken en gebruiken van rashonden.

Bovenstaande opsomming is enkel beschrijvend en geenszins beperkend.

Juridisch statuut VZW

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota.

Naam Valkiers Bennie
Functie Secretaris

Verantwoordelijke voor informatie over ‘rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger’.

Naam Valkiers Bennie
Functie Secretaris

Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen.

Naam Valkiers Bennie
Functie secretaris
Tel. – GSM 014-727546   //  0495-170298
  1. Verzekeringen

Verplichte verzekering

Waarborgen De burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger.
Maatschappij Ethias
Polisnummer 07/010 – 45.038.353

Vrije verzekeringen

Waarborgen Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten
Maatschappij Ethias
Polisnummer 07/010 – 45.038.353
Waarborgen Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s
Maatschappij Ethias
Polisnummer 07/010 – 45.038.353
  1. Vergoedingen

Maak uw keuze uit één van de vier mogelijkheden.

  • De organisatie voorziet geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

4.  Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.

Ingeval de vrijwiliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.

Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

  1. Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek.

“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank”.

De vermelding “alle andere personen” in de opsomming, kan dus ook op een vrijwiliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden).

  1. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing,  . . . ,  . . .

De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld,  . . .  ,  . . .

Datum: 31/08/2006

Handtekening van de verantwoordelijke

van de organisatie: Valkiers Bennie, secretaris

Deze nota staat ter informatie op de website van de vereniging en is beschikbaar in het lokaal.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: