Statuten

Gecoördineerde tekst van de statuten:

DE DAPPERE VRIEND, afgekort: “D.D.V.”

Zetel: Krakelaarsveld 67 te 2200 Herentals

Ondernemingsnummer: 0444133997

 

Het jaar 1900 éénennegentig de achttiende februari

Voor Mij, Meester Walter VANHENCKTHOVEN, Notaris ter standplaats Herentals.

ZIJN VERSCHENEN:

  1. De Heer COCHEZ Albert, wonende te Grobbendonk, Herentalsesteenweg 124.
  2. De Heer MARTIN Paul, wonende te Herentals, Wuytsbergen 101.
  3. De Heer VALKIERS Gerebern, wonende te Herentals, Krakelaarsveld 67.
  4. De Heer SELS Edmond, wonende te Vorselaar, Proosthoevebaan 14.

Allen van Belgische Nationaliteit.

Welke verschijners Mij aangezocht hebben bij deze akte de statuten op te maken van een vereniging zonder winstoogmerk, die zij onder hen verklaren op te richten, overeenkomstig de wet van zevenentwintig juni 1900 éénentwintig.  

Art. 1           De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam : De Dappere Vriend, Vereniging Zonder Winstoogmerk,  bij afkorting D.D.V., Vereniging Zonder Winstoogmerk.

Art. 2           De zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Krakelaarsveld 67.

Bij beslissing van de Algemene Vergadering kan de zetel binnen de grenzen van de provincie Antwerpen verplaatst worden. De vereniging ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Turnhout.

Art. 3           De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde termijn. Zij  kan te allen tijde worden ontbonden, volgens de modaliteiten in de statuten voorzien. Het maatschappelijk jaar vangt aan op één januari van elk jaar en wordt afgesloten op éénendertig december daaropvolgend.

Art. 4           De vereniging heeft tot doel hondenliefhebbers nader tot elkaar te brengen en de bevordering van de hondensport in het algemeen. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettelijke weg, onder andere door het houden van vergaderingen, africhting en het steunen en organiseren van wedstrijden en tentoonstellingen. Zij zal alle beschikbare middelen aanwenden ter bevorde­ring van het fokken en gebruiken van rashonden.

Bovenstaande opsomming is enkel beschrijvend en geenszins beperkend.

Binnen de vereniging zijn drie africhtingsdisciplines actief: het GHP of Gebruikshondenprogramma, het GP of Gehoor­zaamheidsprogramma en Agility. De leden van de disciplines mogen zich organise­ren en vergaderingen beleggen voor de toegetreden leden die hun discipline beoefenen, over zaken die alleen de eigen discipline aangaan zoals daar zijn: africhtingsmethoden, hulpmiddelen voor africhting, manier van lesgeven en organisatie daarvan. Elke discipline heeft het recht hierover autonoom te beslissen.

Elke discipline heeft tevens recht op ten minste twee oefendagen per week waarbij over de faciliteiten van de vereniging kan beschikt worden. Het verminderen van oefendagen kan slechts door de leden van de discipline zelf.

De vereniging is aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder het nummer achthonderd zesenveertig, bij de secties 1C, 4B en 4C, waarvan zij zowel het huidige als elk later in voege tredend reglement aanvaardt.

Zij erkent de Conventie van twaalf februari negentienhonderd achtentwintig, die een herziening inhoudt van het pact van vijf januari negentienhonderd en acht en aan de basis ligt van de Belgische Kynologische Vereniging. Zij verbindt er zich toe elke andere organisatie, niet aangesloten bij de K.K.U.S.H. of het F.C.I. noch moreel, noch daadwerkelijk te steunen.

Art. 5           Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens vijf bedragen. De ondergetekenden zijn de eerste effectieve leden. De vereniging telt effectieve leden en toegetreden leden. Toegetreden leden hebben alleen de rechten en verplichtingen die worden bepaald in het huishoudelijk reglement. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.

Art. 6           Effectief lid zijn:
a) zij die bij deze stichting ondertekenen
b) ieder toegetreden lid dat voorgesteld door minstens 2 effectieve leden, als dusdanig wordt toegelaten bij beslissing genomen door de Algemene Vergadering met drie vierde van de aanwezige stemmen en daarbij minstens reeds 2 jaar toegetreden lid zijn.

Art. 7           De Raad van bestuur kan, onder door hem te bepalen voorwaarden, ook andere personen als ereleden, beschermende leden of toegetreden leden tot de vereniging toelaten.

Art. 8           Ieder persoon die toegetreden lid wenst te worden moet een schriftelijke aanvraag richten tot de Raad van Bestuur. Deze beslist dan over de kandidatuur op haar eerstvolgende vergadering. De beslissing is zonder beroep en moet niet gemotiveerd worden. Toegetreden leden kunnen door de Raad van Bestuur ontslagen worden met een 4/5 meerderheid.

Toegetreden leden mogen van de faciliteiten van de club gebruik maken. Zij dienen wel de richtlijnen te volgen die in het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd en de richtlijnen gegeven door de aangestelde instructeurs.

Art. 9           Personen die reeds lid zijn van een kynologische vereniging niet aangesloten bij de K.K.U.S.H., of lid zijn van een of andere buitenlandse vereniging die door het F.C.I. niet wordt erkend kunnen geen effectief of toegetreden lid worden of blijven van de vereniging.

Oudleden van dergelijke door de K.K.U.S.H. niet erkende verenigingen zullen hun ontslagbrief uit deze vereniging voorleggen, kopie van deze brieven wordt naar de K.K.U.S.H. gezonden en door hen bewaard.

Art. 10         De jaarlijkse bijdrage van effectieve leden bedraagt maximum 25 Euro. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks het lidgeld vast. De leden zijn in geen geval persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vereniging.

Toegetreden en effectieve leden betalen daarbij nog een gelijke jaarlijkse bijdrage om van de faciliteiten van de vereniging gebruik te maken. Het bedrag wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en mag maximum 2500 Euro belopen.

Art. 11         De effectieve leden en toegetreden leden zijn vrij zich op ieder ogenblik uit de vereniging terug te trekken door schriftelijk ontslag te geven aan de Raad van Bestuur.

Wordt als ontslagnemend geacht, het effectief lid of toegetreden lid dat de verschuldigde bijdrage niet betaalt binnen de maand na het verzenden van de uitnodiging tot betaling.

Tot uitsluiting van een effectief lid kan alleen door de algemene vergadering worden besloten met twee/derden meerderheid der aanwezige en vertegenwoordigde stemmen en nadat de belanghebbende werd gehoord en de nodige inlichtingen heeft verstrekt. Deze laatste zal per aangetekend schrijven hiertoe worden uitgenodigd

De Raad van Bestuur mag, tot de beslissing van de volgende Algemene Vergadering, de leden schorsen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan een ernstige inbreuk op de statuten, het huishoudelijk reglement of op de wetten in verband met de eer of de wellevendheid.

Elk persoon door een strafbepaling getroffen, waarvan de uitwerking zich bepaalt tot de kring van de vereniging, heeft het recht in hoger beroep te gaan bij de Kynologische Raad. Dit beroep is in elk geval ontvangbaar, indien de vereniging de uitbreiding van de strafbepaling tot gans de K.K.U.S.H. aanvraagt. De persoon getroffen door een strafbepaling zal hiervan per aangetekend schrijven verwittigd worden en zal op dezelfde wijze van zijn recht op hoger beroep in kennis gesteld worden.

Art. 12         Een uittredend of uitgesloten lid en de rechthebbenden van een overleden lid hebben generlei aanspraak op het vermogen van de vereniging en kunnen nooit teruggave van gestorte bijdragen, van aanbrengsten of van andere prestaties vorderen.

Art. 13         De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur van tenminste drie leden.

Als evenwel maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de Raad van Bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval altijd lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

Zij worden benoemd door de Algemene Vergadering voor onbepaalde duur en zijn ten allen tijde door haar afzetbaar en worden gekozen onder effectieve en toegetreden leden. Benoeming, ontslag en afzetting zomede elk hernieuwen en ophouden van het mandaat van een bestuurder wordt binnen een maand in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad openbaar gemaakt.

Bij het openvallen van een mandaat wordt een voorlopig bestuurder benoemd. Deze benoeming gebeurt door de Raad van Bestuur en loopt tot de volgende Algemene Vergadering die ze al of niet bevestigt.

Art. 14         De Raad van Bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter, de secretaris of twee bestuurders roepen de raad bijeen.

De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging en leidt de vergaderingen. De secretaris voert de administratieve opdrachten van de Raad van bestuur uit. Hij ondertekent de door de wet verplichte stukken. De penningmeester doet de boekhouding en stelt de rekeningen en de begroting op.

De Raad vergadert slechts geldig indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of de stem van degene die hem vervangt.

Een bestuurder kan zich door een ander bestuurder laten vertegenwoordigen door een gedateerde schriftelijke volmacht, maar niemand mag meer dan één volmacht dragen.

De notulen worden gehouden in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter of de secretaris van de vergadering.

Art. 15         De Raad van Bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt deze. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van degene die uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een of meer van zijn leden of zelfs aan derden.

De vereniging wordt ook tegenover derden geldig vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. Deze oefenen hun bevoegdheden alleen uit.

De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde-bestuurder of directeur benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling.

De Raad van Bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig oordeelt.

De bestuurders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Bestuurders kunnen ten allen tijde ontslag nemen door dit schriftelijk te melden aan de secretaris of de voorzitter.

Art. 16         De algemene vergadering is de soevereine macht der vereniging en samengesteld uit alle effectieve leden die aan de statutaire verplichtingen voldaan hebben, en ze heeft tot opdracht:

– de bestuurders te benoemen of af te stellen alsook hun aantal te bepalen; de kandidaturen voor de Raad van Bestuur moeten op de zetel der vereniging toekomen minstens tien dagen voor de algemene vergadering

-jaarlijks de rekeningen en begrotingen goed te keuren of te verwerpen; door de goedkeuring der rekeningen door de algemene vergadering wordt aan de bestuurders ontheffing verleend van hun verantwoordelijkheid

– de statuten te wijzigen mits naleving van de bestaande wetgeving.

– de vereniging te ontbinden of te fusioneren.

– de uitsluiting en de aanvaarding van nieuwe effectieve leden.

– de bevoegdheden uit te oefenen die haar door de wet of de statuten zijn toegekend.

– de algemene vergadering is tevens wettelijk bevoegd voor de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.

Art. 17          De beslissingen van de Algemene Vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden, hoe groot het aantal aanwezigen ook zij. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter der vergadering.

Art.  18       Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de agenda is vermeld en indien 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Wordt dit getal niet bereikt dan kan een tweede vergadering worden bijeen­geroepen, die een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Deze tweede algemene vergadering mag niet binnen de vijftien dagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden..

Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van 2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering.

Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een eenparig­heid van stemmen worden besloten.

Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging gelden dezelfde regels als deze omschreven voor het wijzigen van het doel van de vereniging.

Art. 19         De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de Raad van Bestuur telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks eist.

Zij moet minstens éénmaal per jaar, ten laatste binnen zes maanden na afsluiting van het boekjaar,  worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen en begroting en van het beleid van de bestuurders. De bestuurders zijn bovendien verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens als tenminste één/vijfde van de effectieve leden  een gemotiveerde schriftelijke aanvraag hiertoe doen. Deze algemene vergadering zal gehouden worden binnen dertig dagen na het indienen van de aanvraag.

Al de effectieve leden-vennoten moeten worden opgeroepen tenminste acht dagen voor de vergadering. Dit geschiedt bij gewone brief, per fax of e-mail die de agenda vermeldt.

Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door 1/20 van de effectieve leden op de agenda geplaatst te worden.

Onderwerpen die niet op de agenda staan worden niet behandeld.

In uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Bestuur punten toevoegen aan de dagorde tot bij het begin van de vergadering.

Art. 20         De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid door de oudste bestuurder.

Een lid kan zich door een ander lid op de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen door een gedateerde schriftelijke volmacht. Een lid kan slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over 1 stem op de Algemene Vergadering.

Art. 21         De Algemene Vergadering zal een lid aanduiden belast met de verificatie van de rekeningen van de vereniging en het voorleggen van een jaarlijks verslag hierover. Hij wordt benoemd voor onbepaalde tijd en kan ten allen tijde door de algemene vergadering vervangen worden

Art. 22         Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris, en opgenomen worden in een bijzonder register. Leden of derden die van een belang doen blijken kunnen uittreksels vragen ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

Art. 23           Goedgekeurde statutenwijzigingen zullen aan het secretariaat van de Vereniging der Afgevaardigden de K.K.U.S.H. meegedeeld worden binnen de 30 dagen.

Art. 24     In geval van ontbinding, hetzij vrijwillig, hetzij gerechtelijk zal na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, de sociale verwezenlijking aan de K.K.U.S.H. of aan een gelijksoortige vereniging die eenzelfde doel nastreeft, worden toegekend. In geval van ontbinding heeft de K.K.U.S.H. het recht na te gaan of voornoemde maatregelen wel degelijk werden genomen.

Art. 25         Voor alles wat niet werd voorzien in onderhavige statuten, wordt verwezen naar de wet van zevenentwintig juni 1900 éénentwintig en van  twee mei tweeduizend en twee  betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk

Laatste wijziging van statuten: 07/02/2005

Getekend: Valkiers Gerebern, secretaris

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: